Daily Archives: December 16, 2019

1 post

Chặn download video và chống copy

Chặn download video – Chống copy nội dung trên website

Thực trạng hiện nay cho thấy, video, nội dung website thường bị đánh cắp mà không có xin phép đang diễn ra hàng ngày. Chỉ với những công cụ hỗ trợ đánh cắp hiệu quả là mọi thứ của bạn đã trở thành của người khác nhanh chóng. Giữ lại […]